Hopp til innhold

Aksjelønn i lederlønnserklæringen

Skrevet av Eirik Kalkvik Stenberg og Malin Nyhuus 

Er du usikker på hvordan dere skal rapportere aksjelønn etter de nye retningslinjene for lederlønnsrapportering? Her finner du informasjon om hva som skal inkluderes i lederlønnserklæringen for aksjebasert lønn.

Bakgrunn

11. desember 2020 fastsatte Næringsdepartementet endringer av allmennaksjeloven §6-16a og §6-16b  med tilhørende ny forskrift. Hensikten er å utvide de gjeldende reglene om retningslinjer for lederlønn og rapportering av godtgjørelse til ledende personer.

Når det gjelder aksjelønn er det forskriftens §2 (1) punkt 3 og §6 (2) punkt 6 som definerer og stiller krav til at ulike former for aksjelønn inkluderes i lønnsrapporten for ledende ansatte.

Hvem må følge de nye reglene?

Kort fortalt er det allmennaksjeselskap som skal offentliggjøre en lønnsrapport for ledende ansatte.

Dette kommer av at lovendringene er foretatt i allmennaksjeloven som gjelder allmennaksjeselskap som definert i allmennaksjeloven §1-1 (1). Videre defineres det i de endrede lovene §6-16a (1)  og §6-16b (1) og forskriftens §1 (1)  at bestemmelsene i disse paragrafene gjelder selskap med aksjer tatt opp til handel på regulert marked.

Når må rapporten være klar?

Lønnsrapporten skal kontrolleres av revisor og senest foreligge ordinær generalforsamling 2022 som beskrevet i forskriftens §7 (2). Det betyr at for de fleste skal rapporten for 2021 være klar våren 2022.

Hva må rapporten inneholde?

Forskriftens §6 stiller krav til hva lønnsrapporten skal inneholde, og aksjelønn beskrives i punkt 6:

Antall aksjer, tegningsretter, aksjeopsjoner og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingene i selskapet eller andre foretak innenfor samme konsern eller foretaksgruppe som er tildelt eller tilbudt, samt de viktigste betingelsene for å utnytte opsjonene, herunder tegningskurs, tegningsfrist og eventuelle endringer av disse. Opplysningene skal være egnet til dokumentere om vilkårene er markedsmessige.

Videre står det i forskriftens §6 (3) at rapporten bør utarbeides i tråd med Europakommisjonens guide for rapporter om godtgjørelse. Guidens kapittel 5.3 omhandler aksjelønn. Her finner vi definisjoner, retningslinjer og maler til tabeller som bør brukes i lederlønnsrapporten.

Malene ser du nedenfor:

EU kommisjonens mal til rapportering av lederlønn tabell 2
Bilde 1: Tabellmal over opsjoner i lederlønnsrapporten
EU-kommisjonens mal til rapportering av lederlønn tabell 3
Bilde 2: Tabellmal over aksjelønn i lederlønnsrapporten

Enkelte av kolonnene er ikke helt rett frem å fylle inn ettersom de skal inneholde mye informasjon. Her kan du se hva hver kolonne skal inneholde:

KolonneEksempelBeskrivelse
Name of Director, positionOla Nordmann, CEONavn og stilling.

Om personen ikke har vært i stillingen hele året skal start- eller sluttdato inkluderes i tilknyttet note.
1Specification of plan2021 OpsjonsplanAksjelønnsplanens navn.
2Performance period01/06/2021 – 01/06/2024Om planen har tilknyttet prestasjonskriterier (eksempelvis EBIT, TSR osv.) skal denne kolonnen inneholde start- og sluttdato for måleperioden(e) i tråd med planbetingelsene (dd/mm/åååå – dd/mm/åååå).
3Award date01/06/2021Tildelingsdato (dd/mm/åååå).
4Vesting date01/06/2024Opptjeningsdato (vesting) (dd/mm/åååå).
5End of holding period01/07/2025Om tildelingen har hatt en restriksjonsperiode utover opptjening (vesting) skal denne kolonnen inneholde sluttdatoen for denne perioden.
6Exercise period01/06/2024 – 01/06/2026Innløsningsperioden til opsjonsplanen (dd/mm/åååå – dd/mm/åååå).
7Strike price of the share11.50Innløsningspris.
8Shares/options awarded at the beginning of the year0Antall opsjoner eller andre aksjebaserte instrumenter som den ansatte eier ved starten av året.
9Shares/options awardeda. 500
b. 500
c. 6 5001
d. 5 7502
a. Antall underliggende aksjer til instrumenter som er tildelt i løpet av året.
b. Antall instrumenter tildelt ved tildelingsdato.
c. Markedsverdi til instrumentets underliggende aksje ved årsslutt.
d. Markedsverdi til instrumentets underliggende aksje ved tildeling.
10Shares/options vested0a. Antall instrumenter som er opptjent i løpet av året.
b. Antall underliggende aksjer til instrumenter som er opptjent i løpet av året.
c. Markedsverdi til instrumentets underliggende aksje ved årsslutt.
d. Markedsverdi til instrumentets underliggende aksje ved opptjeningsdato.3
11Shares/options subject to a performance condition500Om planen er tilknyttet prestasjonskriterier som ennå ikke er avgjort ved årsslutt skal kolonnen inneholde antall instrumenter som fortsatt kan påvirkes av kriteriets utfall.
12Shares/options awarded and unvested500Antall instrumenter som ennå ikke er opptjent ved årsslutt.
13Shares/options subject to a holding period500Om tildelingene har en restriksjonsperiode utover opptjening og restriksjonsperiodens sluttdato er etter årsslutt skal antall tilknyttede instrumenter oppgis i denne kolonnen.

1. 500 × 13.00 (Aksjekurs ved årsslutt: 13.00)
2. 500 × 11.50 (Aksjekurs ved tildeling: 11.50)
3. Dette skal inkluderes i kolonne 2 «Variable remuneration» i tabell 1 «Remuneration of Directors for the reported financial year», se side 6-7 i Europakommisjonens guide

Vær oppmerksom på at Europakommisjonens guide presiserer at også andre aksjebaserte instrumenter enn aksjer og opsjoner skal inkluderes i lønnsrapporten, uavhengig av om oppgjør er i aksjer eller kontanter. Dette betyr at også instrumenter som RSUer, PSUer, RSAer, tegningsretter («warrants»), syntetiske aksjer / opsjoner («phantom shares», «synthetic options») og SARs («share appreciation rights») skal inkluderes.

Spesielt om prestasjonskriterier

Europakommisjonens guide inneholder også et særskilt avsnitt om prestasjonskriterier (kapittel 5.5). Her fremkommer det at dersom man har prestasjonskriterer tilknyttet variabel lønn (eksempelvis aksjelønn), må lederlønnserklæringen inneholde en beskrivelse av disse kriteriene (prestasjonsmålene, minimum og maksimum oppnåelse, hvordan oppnåelse beregnes og vektingen av de ulike kriteriene opp mot samlet prestajonsbasert variabel lønn). Dette opplyses om i egen tabell.

Malen ser du nedenfor:

Bilde 3: Tabellmal over prestasjonskriterier i lederlønnsrapporten.

Her kan du se hva hver kolonne skal inneholde:

KolonneEksempelBeskrivelse
0Name of Director, positionOla Nordmann, CEONavn og stilling.

Om personen ikke har vært i stillingen hele året skal start- eller sluttdato inkluderes i tilknyttet note
1Description of the performance criteria and type of applicable remuneration2021 EBIT

2021 Opsjonsplan
Beskrivelse av prestasjonsmålet samt hvilken type variabel lønn prestasjonsmålet er tilknyttet.
2Relative weighting of the performance criteria50%Prestasjonsmålets vekting opp mot total variabel lønn (all variabel lønn som inneholder prestasjonskriterier, ikke kun aksjelønn).
3a) Minimum target/threshold performance and

b) corresponding award
a) 20 MNOK EBIT

b) 100
a) Minstekrav til prestasjonsoppnåelse (om dette ikke nås får man 0).

b) Antall instrumenter man mottar dersom man når minstekravet.
3a) Maximum/target performance and

b) corresponding award
a) 40 MNOK EBIT

b) 500
a) Maksimal måloppnåelse. Dersom man ikke har et tak, skriver man «n/a» i kolonnen og legger ved et notat som beskriver hvordan man beregner oppnåelse og antall instrumenter.

b) Antall instrumenter man mottar dersom man når maksimal måloppnåelse.
4a) Measured performance and

b) actual award outcome
a) 37 MNOK EBIT

b) 440

a) Faktisk prestasjonsoppnåelse i regnskapsåret.

b) Antall instrumenter man mottar basert på faktisk måloppnåelse.

Forbehold

Vær oppmerksom på at denne artikkelen gir en oversikt over aksjelønn i lederlønnsrapporten og ved utforming av rapporten bør dere avklare innholdet med revisor. Revisor må godkjenne lederlønnsrapporten i forkant av generalforsamlingen.

Avslutning

Takk for at du tok deg tid til å lese hele denne artikkelen. Hvis du har noen spørsmål eller kommentarer hører vi gjerne fra deg.

Latest

photo-of-man-holding-a-book-927022

Hva er opsjoner?

background-board-chart-data-590041

Hva er et insentivprogram for ansatte?

paper-3213924_1920

Seminar: Inspirér ansatte med aksjebaserte insentivordninger

Ta kontakt med oss

Er det noe vi kan bistå med? Vi er her for å hjelpe!

Simple Contact Form NO