Hopp til innhold

Opsjonsbeskatning i Statsbudsjettet 2022

I går la finansministeren frem forslag til nytt statsbudsjett. Saken vi naturligvis bryr oss mest om er hvordan dette vil påvirke opsjonsbeskatningen. Kortformen er:

  • Rabatten på 25 % (og maksimalt kr 7 500) pr år for opsjonsordninger som gjelder alle ansatte økes til 30 %. Rammen på kr 7 500 økes imidlertid ikke. Denne justeringen antas bare å ha begrenset effekt ved at det heretter kan gis tilbud om å erverve aksjer med verdi på kr 25 000 med 30 % rabatt pr ansatt pr år.
  • Det foreslås en ny modell for opsjonsskatteordning for unoterte start-up og vekstselskaper med inntil 50 ansatte (opp fra 25) og balansesum og årlig omsetning på maksimalt MNOK 80 (opp fra 25). Etter nyordningen skal hverken tildeling eller innløsning av opsjonene utløse skatteplikt. For dem som omfattes skal ansatte som innløser aksjeopsjoner kunne utsette skatten til aksjene selges, og all gevinst ut over kostpris skal undergis gunstig aksjebeskatning med ca. 32 % skatt. Det er ingen beløpsbegrensning for størrelsen av gevinst som kan aksjebeskattes.

Dermed bortfaller både lønnsskatt og arbeidsgiveravgift for dem som omfattes av nyordningen. Det er fortsatt en rekke vilkår som må være oppfylt og det foreslås vilkår som kan gjøre ordningen mindre gunstig for noen. Det må derfor vurderes konkret om nyordningen vil være attraktiv.

De nye reglene er en videreføring av særreglene for oppstartselskaper fra 2018, og det foreslås overgangsregler som gjør at opsjoner som er tildelt under de tidligere særreglene (2018-reglene) som utgangspunkt kan videreføres i den nye ordningen. Selskaper som har utstedt opsjoner som oppfyller vilkårene i 2018-ordningen kan altså komme inn i de nye og gunstigere reglene med aksjebeskatning.

Vi har nedenfor satt opp en tabell som tar for seg noen scenarioer, og vår foreløpige tolkning av hvordan dette vil påvirke dem som planlegger å tildele opsjoner fremover i tid. Nedenfor der omtaler vi kort overgangsreglene for opsjoner tildelt før 12.10.2021 etter de gjeldende 2018-reglene.

 

Overgangsregler:

Det foreslås overgangsregler slik at opsjoner som er utstedt etter gjeldende særregler (2018-reglene), overføres til den nye ordningen. Kortformen er slik:

  • Departementet foreslår at opsjoner som er tildelt etter 2018-reglene og aksjer ervervet ved slike opsjoner, fra 1.1.2022 skattlegges etter reglene i den nye ordningen. Dette innebærer at det for slike opsjoner vil bli aksjeskatt og ikke lønnsskatt. Det innebærer også at der opsjoner etter 2018-reglene allerede er utøvet og de ansatte nå eier aksjer (det er neppe veldig mange dette gjelder), skal den latente lønnsskatten som ble beregnet ved innløsning av opsjonene falle bort fra 1.1.2022.

 

  • For opsjoner som skal utstedes etter 2018-reglene foreslår departementet at det fra og med 12. oktober 2021 gjelder tilleggsvilkår om at innløsningskursen på aksjene må være lik eller høyere enn markedsverdien ved tildelingstidspunktet, og at en enkelt ansatt ikke kan tildeles nye opsjoner som gjør at samlet markedsverdi på de underliggende aksjene overstiger 3 mill. kroner på tildelingstidspunktet.
    • Man kan altså fortsette å tildele opsjoner i oktober – desember 2021 under de «gamle» reglene, men må passe på at tildelingene oppfyller overgangsreglene.

 

  • Grensen på 3 mill. kroner per ansatt inkluderer tidligere utstedte opsjoner under 2018-reglene. For de tidligere utstedte opsjonene legger departementet til grunn at avtalt innløsningskurs (strike-pris) tilsvarer markedsverdien. Verdien av underliggende aksjer fra opsjoner under 2018-reglene tildelt før 12. oktober 2021, skal inngå i denne beregningen, og verdien av underliggende aksjer for disse opsjonene skal settes lik innløsningskursen.
    • Har en ansatt altså fått opsjon i 2020 på å kjøpe aksjer verdt MNOK 1 (i 2020) for MNOK 1 i for eksempel 2023, kan vedkommende motta nye opsjoner med en aksjeverdi på ytterligere MNOK 2 under de nye reglene.

 

  • Merk at overgangsreglene bare gjelder for opsjoner som er tildelt etter 1.1.2018 i henhold til 2018-reglene, dvs. oppfylte de ulike vilkårene som var i disse reglene (selskap yngre enn 6 år / færre enn 25 ansatte / lavere balansesum/omsetning enn MNOK 25).

* * *

Vi tar gjerne en uforpliktende prat for å diskutere ditt selskaps situasjon. Om det er behov for mer detaljerte vurderinger, har vi svært god erfaring med advokat Sverre Hveding i Advokatfirmaet Selmer. Han har gjennom bidrag over flere år til Abelia og NVCA vært med å utforme og få gjennomslag for de nye opsjonsreglene. Her er også link til Selmers nyhetsbrev: https://www.selmer.no/no/nyhet/statsbudsjettet-2022-foreslatte-skatte-og-avgiftsendringer

Latest

photo-of-man-holding-a-book-927022

Hva er opsjoner?

background-board-chart-data-590041

Hva er et insentivprogram for ansatte?

paper-3213924_1920

Seminar: Inspirér ansatte med aksjebaserte insentivordninger

Ta kontakt med oss

Er det noe vi kan bistå med? Vi er her for å hjelpe!

Simple Contact Form NO