Hoppa till innehåll

Ändringar av befintliga incitamentsprogram

Aktiekursutvecklingen går inte alltid som man tänkt. Då händer det att man inser att incitamentsprogrammets struktur inte är optimal. Den här artikeln belyser några sådana frågor och ger en del tips på hur du går vidare för att göra ändringar i utestående incitamentsprogram.

*Det är viktigt att notera att varje enskilt fall måste behandlas separat och att man bör kontakta en advokat för att säkerställa att man agerar i enlighet med gällande lag.

Vad kan vara fel med ditt incitamentsprogram?

Incitamentsprogrammet kanske var väl anpassat efter omständigheter från början. Nu kan utvecklingen ha ändrat förutsättningarna.

 • Inlösenpriset för optionerna är mycket högre än aktiekursen. Du inser att det är mycket osannolikt att aktiekursen kommer att överstiga inlösenpriset innan optionen löper ut.
 • Företaget befinner sig i en situation där aktier inte kan eller bör säljas för att täcka inlösenpris och/eller skatt (se artikel om finansiering av inlösenpris och skatt).
 • Tidsaspekterna i incitamentsprogrammet kanske måste förändras, till exempel för att ett projekt tagit längre tid än vad som förväntades, eller man inser att det inte är möjligt att överlåta aktierna förrän på ett senare datum.
 • Målen som är kopplade till prestationsaktier är inte längre relevanta, eller så kanske du upptäcker att de redan från början inte var realistiska (se artikel om prestationsaktier).

Vi får ofta frågor om sådana utmaningar. Är det möjligt att göra ändringar? Vilka redovisningskonsekvenser kan detta få? Hur kommer ägare och intressenter att uppfatta ett sådant system?

Vi diskuterar dessa frågor främst mot bakgrund av optionsprogram för anställda (intern länk). Men det är också delvis relevant för flera andra typer av instrument (intern länk).

Låt oss komma till svaren.

Är det möjligt att göra ändringar i incitamentsprogram?

I de flesta fall är det möjligt. Så länge den föreslagna ändringen inte är negativ för deltagaren (i så fall måste den accepteras individuellt – vilket vi rekommenderar ändå). Vidare måste man ha en översikt över aktieägarbeslutet för programmet, eftersom man inte kan göra ändringar som strider mot detta (i så fall måste det tas upp på nytt på bolagsstämman). När allt detta är under kontroll kan ändringen normalt antas av styrelsen.

Observera att detta förutsätter att stämman har antagit ett program med fastställda övergripande ramar, och vidare att det är styrelsen som genomför och ”äger” programmet. Det kan också finnas information i plandokument, villkor eller avtalsdokument som spelar in och gör processen antingen enklare eller mer komplicerad.

Hur påverkar ändringarna redovisningen?

Företag som inte redovisar enligt IFRS (den redovisningsstandard som används av börsnoterade företag i  Sverige) har inga redovisningsrelaterade kostnader för sina incitamentsprogram. Då tillkommer heller inga kostnader för att ändra programmet (utöver eventuella högre arbetsgivaravgifter till följd av högre vinster).

Om du däremot redovisar enligt IFRS kommer en förändring i programmet sannolikt att leda till ökade kostnader.

Om du till exempel ökar optionernas livslängd – dvs. flyttar förfallodatumet framåt – måste du göra en beräkning enligt Black & Scholes-modellen, med det gamla och det nya förfallodatumet (eller förväntat inlösendatum) för att identifiera mervärdet/kostnaden för ändringen. Detta mervärde ska kostnadsföras från ändringsdatumet till intjänandedatumet.

Samma princip gäller om inlösenpriset sänks. Man gör då en beräkning med det gamla respektive det nya inlösenpriset och anger sedan mervärdet/kostnaden under tidsperioden från det ändrade datumet till intjänandedatumet.

Denna princip, där man alltså lägger värdeökningen till kostnaderna och överför till denna ökning till den återstående intjänandeperioden, gäller för de flesta ändringar.

Hur påverkar ändringar i programmet ägare och andra intressenter?

Det kan vara svårt att bedöma.

Baserat på aktiekursen vid tidpunkten för tilldelningen angavs ett inlösenpris om tio kronor – baserat på antagandet att om aktieägarna tjänar pengar kommer också de anställda också att tjäna pengar – och då skulle en sänkning av inlösenpriset till tre kronor baserat på aktiekursen ett år senare sannolikt möta motstånd från aktieägarna.

Samtidigt måste företaget alltid blicka framåt. Man måste se till att attraktiva och viktiga medarbetare har goda incitament att stanna kvar och göra det arbete som krävs för att nå de mål som företaget sätter upp.

Med dessa två motsättningarna i åtanke måste man baserat på företagets historia och omständigheter starta en process som förhoppningsvis landar i en lösning där aktieägarna inte känner att de bara ”ger och ger” utan att aktieägarna delar intressen med ledningen framöver.

Några metoder för detta kan vara:

 • Sänk inte inlösenpriset ända ned till marknadspriset.
 • Minska antalet optioner. Det kan man göra till exempel genom att göra en beräkning av optionens värde med ett gammalt inlösenpris och en beräkning med ett nytt inlösenpris – och sedan hitta ett nytt antal som ger samma totalvärde på optionspaketet. Syftet med detta är att kompensera för att ni inte uppnådde de gamla målen, samtidigt som de optioner som återstår kan ge ett visst värde. Här är det viktigt att notera att den totala ersättningen måste tänkas igenom, eftersom det snart kan finnas ett mycket lågt antal optioner kvar.

Hur genomför jag ändringarna av avtalet om incitamentsprogram?

Vid den här typen av förändringar är det viktigt att förbereda sig ordentligt. Några centrala element kan vara:

 • Undersök vad andra i liknande situationer har gjort och ta med detta i utvärderings- och beslutsunderlaget.
 • Beräkna konsekvenserna av ändringarna, gärna med känslighetsanalyser vid olika alternativ och scenarier.
 • Stäm av förslaget och sparra med nyckelpersoner både internt och externt för att se till att förslaget tar hänsyn till programmets syften.
 • Om du har en egen ersättningskommitté är det naturligtvis viktigt att diskutera förändringarna med den.
 • Sedan utarbetar du ett väl genomtänkt material och argumentation utifrån punkterna ovan så att frågan kan behandlas och – förhoppningsvis – antas i styrelsen.

Latest

Team of business people

Aktiesparprogram

financial-control-work-official-form-business-1439121-pxhere.com

Vad är en RSA?

desk-writing-work-hand-man-working-596254-pxhere.com

Vad är en RSU?

Kontakta oss

Finns det något vi kan hjälpa till med? Vi är här för att hjälpa!

Simple Contact Form SE