Hoppa till innehåll

Möjliga fallgropar vid incitamentsprogram

I värsta fall kan en dåligt strukturerad plan för incitamentsprogram bidra till att göra de anställda mindre nöjda eller skapa incitament som strider mot vad som avsågs. I den här artikeln diskuteras de vanligaste misstagen och potentiella fallgroparna när du utformar ett program för incitamentsprogram

Ett välstrukturerat avtal om incitamentsprogram kan få många positiva effekter för företaget. Det finns också vissa möjliga oavsiktliga effekter om avtalet inte är anpassat efter företagets behov och önskemål. Här följer några saker att tänka på:

Utspädning av aktien

I takt med att optionerna används ökar antalet aktier och ägarna av stamaktier riskerar att få sitt aktieinnehav utspätt. Vissa företag inför ett återköpssystem och/eller säkringsinstrument (t.ex. totalavkastningsswappar) för att inte påverka antalet utestående aktier. Resultatet och kostnaden för detta kan påverkas av räntekostnader om återköpen är lånefinansierade.

Långsiktigt och sunt beslutsperspektiv

Tyvärr har historien visat att ledande befattningshavare kan prioritera kortsiktiga resultat framför långsiktig tillväxt om de kan sälja aktierna omedelbart efter det att optionerna har lösts in om man inte beaktar tidsaspekter och mål. En lösning är att kräva att alla måste behålla aktierna några år efter att optionen har utnyttjats. För finansbranschen finns det i EU en separat förordning som reglerar detta – något vi kommer tillbaka till i en separat artikel.

Skatter och arbetsgivaravgifter om aktiens likviditet är låg vid förfall

Instrument kopplade till incitamentsprogram (t.ex. optioner) innebär ofta hög skatt för deltagaren och hög arbetsgivaravgift för företaget. Vid vinst är det viktigt att likviditeten beaktas för deltagaren och företaget. Värsta scenariot är varianter där optioner med stora ”pappersvinster” förfallit på grund av att det för deltagarna helt enkelt inte har varit möjligt att finansiera skatten och inlösenpriset. Om företaget är börsnoterat och aktien är likvid (handlas med en viss frekvens) kan man sälja av några aktier för att täcka kapitalbehovet, vilket innebär att det främst en utmaning om det är svårt att sälja aktier.

Oönskat höga utbetalningar

I vissa fall har program för incitamentsprogram (särskilt optioner) resulterat i skyhöga utbetalningar. Detta är positivt för deltagarna, men inte alltid önskvärt för aktieägarna och det kan också påverka företagets rykte. Det finns också här mekanismer som kan motverka detta. Så kallade tak (Caps) och bromsar (Brakes) är effektiva mekanismer för att eliminera risken för att hamna på finanstidningens förstasida på grund av skyhöga utbetalningar.

Det har blivit vanligare att göra en ny prisbedömning om optionerna (Prisjustering av optioner) saknar realvärde (OTM), ofta för att få högsta ledningen att stanna. Många anser att sådana metoder är ohållbara, eftersom det är ett sätt att säga ”gjort är gjort” som inte gynnar vanliga aktieägare som har köpt och behållit sin investering.

Det sägs ofta att det är bättre att äga en liten andel Coca Cola än en stor del av Jolly Cola. Om det används på rätt sätt kan incitamentsprogram skapa organisationer där alla goda krafter går åt samma håll för företagets långsiktiga och sunda utveckling.

Latest

cafe-coffee-shop-window-meeting-green-color-31465-pxhere.com

Ändringar av befintliga incitamentsprogram

Team of business people

Aktiesparprogram

financial-control-work-official-form-business-1439121-pxhere.com

Vad är en RSA?

Kontakta oss

Finns det något vi kan hjälpa till med? Vi är här för att hjälpa!

Simple Contact Form SE